ĐIỂM ĐẾN CƯỚC PHÍ THỜI GIAN
NỘI TỈNH
THÀNH PHỐ 14000đ/3kg
+2000đ/0.5kg vượt
Giao trong ngày
HUYỆN 16000đ-25000/3kg
+2000đ/0.5kg vượt
Giao trong ngày
HUYỆN XA 30000đ/3kg
+2000đ/0.5kg vượt
Nay lấy mai giao
LIÊN TỈNH 30000đ/1.5kg
+6000đ/1kg vượt
Nội miền: 1-3 ngày
Liên miền: 3-6 ngày

Chú ý: 

⇒ Quy cách đóng gói, quy cách quy đổi khối lượng, Hàng cấm, hàng dễ vỡ

⇒ Bảng giá chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mãi của công ty